SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN NHI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG
 NĂM:


Tên chỉ số Căn cứ Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Cả năm
I. CHỈ SỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 7051/QĐ-BYT, NGÀY THÁNG NĂM 2016
Năng lực chuyên môn
An toàn
Hiệu suất
Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh (Phút) A2.1 198.54 205.66 0 0 101.05
Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch (%) A2.1 94.87 102.16 0 0 48.58
Công suất sử dụng giường bệnh thực kê (%) A2.1 72.36 77.92 0 0 35.26
Thời gian nằm viện trung bình (Ngày) A4.1 6.53 6.61 NaN NaN 6.57
Hiệu quả
Tỷ lệ chuyển tuyến nội trú (%) C5.1 3.2 2.4 NaN NaN 2.8
Tỷ lệ bệnh nhân tử vong (%) C5.1 0.32 0.35 0.55
Hướng đến người bệnh
Hướng đến nhân viên
II. CHỈ SỐ NGOÀI QUYẾT ĐỊNH SỐ 7051/QĐ-BYT
III. CHỈ SỐ ĐIỀU DƯỠNG