SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN NHI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG
 NĂM:


Tên chỉ số Căn cứ Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Cả năm
I. CHỈ SỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 7051/QĐ-BYT, NGÀY THÁNG NĂM 2016
Năng lực chuyên môn
An toàn
Hiệu suất
Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh (Phút) A2.1 NaN NaN NaN
Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch (%) A2.1 61.23 0 0 0 15.1
Công suất sử dụng giường bệnh thực kê (%) A2.1 46.7 0 0 0 10.96
Thời gian nằm viện trung bình (Ngày) A4.1 6.8 NaN NaN NaN 6.8
Hiệu quả
Tỷ lệ chuyển tuyến nội trú (%) C5.1 3.6 NaN NaN NaN 3.6
Tỷ lệ bệnh nhân tử vong (%) C5.1 0.47 1.54
Hướng đến người bệnh
Hướng đến nhân viên
II. CHỈ SỐ NGOÀI QUYẾT ĐỊNH SỐ 7051/QĐ-BYT
III. CHỈ SỐ ĐIỀU DƯỠNG