SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN NHI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG
 NĂM:


Tên chỉ số Căn cứ Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Cả năm
I. CHỈ SỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 7051/QĐ-BYT, NGÀY THÁNG NĂM 2016
Năng lực chuyên môn
An toàn
Hiệu suất
Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh (Phút) A2.1 189.85 210.46 108.35 0 127.17
Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch (%) A2.1 94.87 107.12 54.46 0 63.23
Công suất sử dụng giường bệnh thực kê (%) A2.1 72.36 81.7 39.53 0 45.9
Thời gian nằm viện trung bình (Ngày) A4.1 6.53 6.62 6.53 NaN 6.57
Hiệu quả
Tỷ lệ chuyển tuyến nội trú (%) C5.1 3.2 2.5 3.4 NaN 2.9
Tỷ lệ bệnh nhân tử vong (%) C5.1 0.32 0.34 0.53 0.46
Hướng đến người bệnh
Hướng đến nhân viên
II. CHỈ SỐ NGOÀI QUYẾT ĐỊNH SỐ 7051/QĐ-BYT
III. CHỈ SỐ ĐIỀU DƯỠNG