BIỂU ĐỒ THỜI GIAN KHÁM BỆNH
BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH THÁNG: 8/2021
Từ ngày: Đến ngày:
Thời gian chờ CLS Thời gian chờ CLS Thời gian chờ CLS Thời gian chờ CLS Thời gian chờ CLS Thời gian chờ khám Thời gian chờ khám Thời gian chờ khám Thời gian chờ khám Thời gian chờ khám Tổng thời gian chờ khám bệnh Tổng thời gian chờ khám bệnh Tổng thời gian chờ khám bệnh Tổng thời gian chờ khám bệnh Tổng thời gian chờ khám bệnh